Du leser:
Fred på jorda – Er det mulig?

Fred på jorda – Er det mulig?

Avatar photo

Er det i det hele tatt muligheter for fred på jorda i overskuelig framtid? Det kommer an på hvor langt du ser. En ting er i hvert fall sikkert: det skal komne én som vil bringe fred på jorda: Fredsfyrsten Jesus Kristus.

Når dette skrives, pågår det 32 kriger og konflikter på jorda. Det er krig i Ukraina. Det er borgerkrig i Jemen, Syria, Somalia, Myanmar, Mali, Libya, Etiopia, Den Sentral-afrikanske republikk og Afghanistan, narkotikakrig i Colombia og Mexico. Pluss terrorister som opererer i de andre.

Fred i tusen år

Da Jesus var i ferd med å ta farvel med side disipler før han dro til himmelen, stilte de et spørsmål: Herre, vil Du på den tiden gjenopprette riket for Israel? (Apg 1,6) De var opptatt av løftene om et framtidig rike. Det skulle være et rike preget av fred, rettferdighet og harmoni. Et rike der mennesker lever fredelig sammen. Akkurat det vi lengter detter i dag. Dette riket er knyttet til at Jesus kommer igjen. Det er han som oppretter det. Det er også knyttet til Israel. Det er de som vil bli den førende nasjonen i dette riket.

I dette riket vil alle løftene vi finner i Det gamle testamente og som er knyttet til nasjonen Israel oppfylles bokstavelig. Det var derfor disiplene spurte om ville «opprette riket for Israel». Men det er ikke bare Israel som vil ha det bra i tusenårsriket. Det vil være en fantastisk tid for hele jorden og alle mennesker. Dette vil vi se litt nærmere på.

Hva vil særprege tusenårsriket?

De som er i dette riket, vil leve et liv preget av rettferdighet:

Herre, hvem får bli i Ditt tabernakel? Hvem får bo på Ditt hellige berg? Den som vandrer ulastelig, som gjør rettferdighet og taler sannhet i sitt hjerte. Den som ikke baktaler med sin tunge, som ikke gjør ondt mot sin neste og som ikke fører vanære over sin venn. I hans øyne for- aktes den som er forkastet, men han ærer dem som frykter Herren. Han sverger til egen skade uten å forandre eden. Han låner ikke ut penger til den fattige mot rente, og tar ikke imot bestikkelse mot den uskyldige. Den som gjør alt dette, skal aldri rokkes. (Sal 15,1–5)

Riket vil preges av global fred og harmoni:

I de siste dager skal det skje: Berget der Herrens hus står, skal være grunnfestet på toppen av fjellene. Det skal være opphøyet over høydene. Alle folkeslag skal strømme til det. Mange folk skal dra av sted og si: «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell, til Jakobs Guds hus. Han skal lære oss sine veier, og vi skal vandre på Hans stier.» For, fra Sion skal lov utgå, og Herrens Ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom folkeslag og skifte rett for de mange folk. De skal smi sine sverd om til plogskjær og sine spyd til vingårdskniver. Folkeslag skal ikke løfte sverd mot folkeslag, de skal ikke lenger læres opp til krig. (Jes 2,2–4)

Denne globale freden vil omfatte dyreriket og dyrene vil bli som i Edens hage:

Ulven skal bo sammen med lammet, leoparden skal legge seg ned hos kjeet, kalven, ungløven og gjøfeet skal gå i følge. En liten gutt skal gjete dem. Ku og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal legge seg sammen. Løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved kobraens hule, og barnet som er avvent, skal stikke hånden i giftslangens hull. De gjør ingen skade, og de ødelegger ikke noe på hele Mitt hellige berg, for jorden skal være full av Herrens kunnskap, slik havet er dekket av vann. (Jes 11,6–9)

I tusenårsriket er Satan bundet. Det vil redusere både synd og død, selv om dette ikke helt er forsvunnet:

Der skal det ikke lenger være noe spedbarn som bare lever noen få dager. Det skal ikke være noen gammel som ikke når sine dagers fulle mål. Ung er den som dør 100 år gammel, men en synder som er 100 år gammel, skal være forbannet. (Jes 65,20)

Det vil være en periode med sannhet, hellighet og rettferdighet, med rettferdige dommer – som går ut fra Jerusalem hvor Messias styrer.

Hvordan vil tusenårsriket styres?

Tusenårsriket vil Jesus regjere som Messias. Han vil sitte på Davids trone i Jerusalem og styre både Israel og folkeslagene, slik Salme 2 klart slår fast:

«Men Jeg, Jeg har innsatt Min Konge på Sion, Mitt hellige berg.» Jeg vil kunngjøre rådslutningen: Herren har sagt til Meg: «Du er Min Sønn, Jeg har født Deg i dag. Be Meg, og Jeg skal gi Deg folkeslagene som Din arv, og jordens ender til eiendom.» (Sal 2,6–8)

Messiasprofetien hos Jesaja 9 sier det samme:

For et Barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herredømmet er på Hans skulder. Hans navn skal være Under, Rådgiver, Mektig Gud, Evig Far og Fredsfyrste. Herredømmet skal bre seg vidt, og freden være uten ende over Davids trone og over Hans Kongerike. Han skal grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet, fra nå av og til evig tid. Hærskarenes Herres nidkjærhet skal gjøre dette. (Jes 9,6–7)

Den samme profetien finner vi ogå to steder hos Jeremia:

«Se, dager kommer», sier Herren, «da Jeg skal reise opp Den rettferdige Spiren for David, Kongen som skal være konge, og gå fram i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I Hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er Hans navn som Han skal kalles med: HERREN, VÅR RETTFERDIGHET.» (Jer 23,5–6)

«Se, de dager kommer», sier Herren, «da Jeg skal stadfeste det gode Jeg har lovt Israels hus og Judas hus: I de dager og på den tiden skal Jeg la Rettferdighetens Spire spire fram fra David. Han skal gjøre rett og rettferdighet i landet. I de dager skal Juda bli frelst, og Jerusalem bo trygt. Og dette er navnet hun skal kalles med: HERREN, VÅR RETT- FERDIGHET.» For så sier Herren: «David skal aldri mangle en mann til å sitte på tronen til Israels hus.» (Jer 33,14–17)

Les også
The Gospel

Profeten Sakarja understreker at Messias’ herredømme vil strekke seg over hele jorden: Herren skal være Konge over hele jorden. På den dagen skal det være slik: «Herren er Én», og Hans navn ett. (Sak 14,9)

I tusenårsriket vil det ikke være noe demokrati, men absolutt monarki. Messias vil styre med jernstav, men det vil være et styre preget av rettferdighet:

Han skal dømme Ditt folk med rettferdighet og Dine elendige med rett. Fjellene skal bringe folket fred, og høydene skal bringe den ved rett- ferdighet. Han skal frikjenne de elendige i folket, Han skal frelse den fattiges barn, og Han skal knuse undertrykkeren. De skal frykte Deg så lenge solen skinner og månen lyser, gjennom alle slekters gang. Han skal komme ned som regn på gresset før det blir slått, som kraftige regn- skurer som vanner jorden. I Hans dager skal den rettferdige blomstre, og det skal være overflod av fred, helt til månen ikke er der lenger. Og Han skal herske fra hav til hav og fra Elven til jordens ender. De som bor i ørkenen, skal falle på kne for Hans ansikt. Og Hans fiender skal slikke støvet. Kongene fra Tarsis og fra øyene skal komme med skatter. Kongene i Saba og Seba skal tilby gaver. Ja, alle kongene skal falle ned for Ham. Alle folkeslag skal tjene Ham. For Han skal utfri den fattige når han roper, og den elendige og den som ingen hjelper har. Han skal ha medlidenhet med den hjelpeløse og fattige, og Han skal frelse de fattiges sjel. Han skal forløse deres sjel fra undertrykkelse og vold. Deres blod skal være dyrebart i Hans øyne. (Sal 72,2–14)

Et lys for hedningene

Når Israel er gjenfødt og gjenforent, vil det bli et lys for hedningene som nå vil tilbe Israels Gud:

Nå sier Herren, Han som formet Meg til sin tjener fra mors liv, for å føre Jakob tilbake til seg, så Israel skal samles hos Ham. For Jeg har fått ære i Herrens øyne, og Min Gud er Min styrke. Sannelig, Han sier: «Det er for lite at Du er Min Tjener til å reise opp igjen Jakobs stammer og å føre tilbake dem som er bevart av Israel. Jeg skal også gjøre Deg til et lys for folkeslagene, så Du skal være Min frelse til jordens ende.» Så sier Herren, Israels Forløser, Hans Hellige, til Ham som er foraktet fra dypet av hver sjel, til Ham som er forkastet av folkeslag, til herskernes Tjener: «Konger skal se og stå fram, fyrster skal tilbe, for Herrens skyld. Han som er trofast, Israels Hellige, Han har utvalgt Deg.» (Jes 49,5–7)

Guds herlighetslys, shekinah skal hvile over Israel:

Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer! Herrens herlighet stiger opp over deg. For se, mørket dekker jorden, og dypt mørke er over folkene. Men Herren stiger opp over deg, Hans herlighet åpenbares over deg. Hedningefolkene skal komme til ditt lys og konger til glansen som er steget opp over deg. (Jes 60,1–3)

I denne tiden vil lever, preget som den er av uroligheter mange steder, er det viktig ha vite at Gud en gang skal sende Fredsfyrsten. Vi som troens folk er representanter for et rike som et preget av fred.

For du vet vel at Guds rike består i rettferdighet, fred og glede i Den Hellige Ånd. La oss være fredsrepresentanter i en verden preget av ufred!

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.