Du leser:
Bibelkvarteret: Justice – Guds rettferdighet i verden #1

Bibelkvarteret: Justice – Guds rettferdighet i verden #1

Arne Olav Røe

Bør kristne egentlig engasjere seg i kampen for en mer rettferdig verden? Er det en avsporing fra misjonsbefalingen og det å se mennesker frelst? Eller henger det sammen? Sitter vi kanskje på nøkkelen for å bygge en bedre og mer rettferdig verden de neste 100 årene? 

Kampen for en mer rettferdig verden er nemlig en av de store drivkreftene bak ulike former for aktivisme som engasjerer millioner av mennesker. Du møter det garantert i Dagsrevyen og på avisenes forsider hver dag.

Pride og Black Lives Matter kjenner du sikkert godt til. Wokeidelogi, skeiv teori og kritisk raseteori er sterke drivkrefter i USA og resten av den vestlige verden. Alle disse kjemper for rettferdighet for marginaliserte grupper.

Dette er ikke noe nytt fenomen. Feminismen har kjempet for kvinners likestilling i over hundre år. Kjente navn i historien som Martin Luther King jr og Nelson Mandela har kjempet for at fargede skal få like rettigheter både i Amerika og Sør-Afrika. Kampen for rettferdighet er en av hovedlinjene i den vestlige verden i moderne tid.

Samtidig foregår det en stadig mer intens polarisering som er i ferd med å rive USA fra   hverandre. Aktivister som tyr til trusler, vold og kansellering, fordi de kjemper for rettferdighet for minoritetsgrupper. Meningsmotstandere demoniseres, noe som river ned tillit og ødelegge r den fredelige sameksistensen mellom folk med ulike meninger.

Norge har heldigvis ikke det samme konfliktnivået som USA, men vi står såpass nært amerikanerne kulturelt sett at vi trolig blir nødt til å forholde oss mer til dette framover.

Min påstand er derfor at rettferdighetskampen også kommer til å prege Norge i det 21.  århundret. Og at vi som kristne kommer til å dras inn i det, enten vi vil eller ikke. 

Men vi som tror på evangeliet har en viktig stemme i dette. Derfor setter vi dette temaet på blokka her i Sennep.net. Vi som tror på Guds ord trenger å reflektere rundt hva vi mener med begrepet rettferdighet.

Har det noe å gjøre med troen på Guds rettferdighet? Eller er det noe annet som ikke har noe å gjøre med verdens måte å drive rettferdighetskamp på? Hvordan henger dette sammen?

For hva er egentlig rettferdig? 

 Det er ulike svar på dette, avhengig av ståstedet du stiller spørsmålet fra. La oss derfor innlede med noen minutter om hva folk flest anser som rettferdig.

På en måte kan man si at det er rettferdig at alle får det de fortjener. Har du jobbet hardt, belønnes du for det. Derfor vil de færreste si at det er urettferdig at Erling Haaland får spille masse på landslaget, på bekostning av andre gode spisser. Og det er rettferdig at en råkjører mister førerkortet, mens de som holder fartsgrensen beholder det. 

En annen måte å forstå rettferdighet på, er at alle må behandles i tråd med noen universelle prinsipper som gjelder for oss alle. 

For eksempel kan vi si at siden likhet er et sterkt ideal hos oss. De fleste finner det rettferdig at foreldre i idrettslaget eller musikkorpset fordeler dugnadsoppgaver likt, uavhengig av hvem som liker dugnad best eller har mest tid til overs. 

Ulik forståelse av rettferdighetsbegrepet gir også grobunn for forskjellige politiske retninger. Det er særlig to politiske filosofier som dominerer det moderne Norge. Liberalismen og den politiske høyresiden legger størst vekt på individets frihet. De vil hevde at det mest rettferdige er at individer får muligheter til å skape sin egen framtid, uten at myndighetene overstyrer for mye.

Sosialdemokratiet og den politiske venstresiden vil vektlegge likhetsidealet. Dermed vil de mene at det er mest rettferdig å bruke politisk makt til å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter, slik at det blir mindre forskjeller mellom fattig og rik.

Begge disse idetradisjonene har oppstått i en moderne vestlig kultur preget av kristendommen. På sett og vis kan begge tradisjonene finne inspirasjon for sine syn i Guds ord.

Også vi som tror på Bibelen og leser mye i den har et forhold til dette med rettferdighet. Men med en litt annen inngang til det.

Jeg tilhører dem som har om «rettferdiggjørelse av tro» på bedehuset siden jeg var en liten gutt. Så det er mest nærliggende å tenke når rettferdighetsbegrepet blir snakket om. Altså en sak mellom deg og Gud. Når vi blir frelst, blir vi rettferdige, sier Bibelen. 

Denne måten å snakke på høres jo helt annerledes ut enn den rettferdighetsforståelsen som Pride-aktivister, Black Lives Matter og andre interessegrupper kjemper for.

Historisk sett har det gått en skillelinje mellom progressive og konservative kristne i dette spørsmålet. Generelt sett har konservative kristne lagt sterkest vekt på vårt individuelle gudsforhold, at vi trenger å ta imot rettferdiggjørelse ved troen på Jesus. Samtidig har mange vekkelsesbevegelser (for eksempel metodistene) hatt et sterkt sosialt engasjement for fattige. Frelsesarmeen er det mest kjente eksempelet, men både haugianere, pinsevenner og bedehuskristne har gjort mye lokalt, nasjonalt og internasjonalt  knyttet til dette.

Progressive (eller liberale) kristne har vektlagt det kollektive og samfunnsmessige aspektet ved rettferdighet. Spørsmålet om enkeltmenneskers synd eller evigheten har blitt vurdert til å ikke være så veldig viktig blant dem. Den katolske frigjøringsteologien, som handlet om å bedre levekårene for fattige og underpriviligerte søramerikanere, har vært til særlig inspirasjon for mange i Den norske kirke de siste tiårene. Noen har kanskje hørt om Desmond Tutu, en nær samarbeidspartner for Nelson Mandela i Sør-Afrika? Og nå for tiden er mange biskoper og prester aktive debattanter i politiske  spørsmål rundt miljøvern og sosial rettferdighet.

Det er altså grunn til å spørre seg: Hva er viktig for Gud? Finnes det i hele tatt noen sammenheng mellom Bibelens forståelse av Guds rettferdighet og engasjementet for sosial rettferdighet (social justice)?

Jeg har kommet fram til det som er mitt hovedpoeng med denne serien, at dette med rettferdighet er egentlig et mye større tema i Bibelen enn det vi er vant til å tenke over. 

Gud drømmer om en rettferdig verden. En verden som han kan se på og si at dette gjenspeiler det jeg har drøm om hele tiden. En verden som gjenspeiler hans rettferdige natur, om du vil.

Det er tre aspekter ved Bibelens budskap om rettferdighet som jeg skal bruke denne serien i Bibelkvarteret til å gå gjennom. 

Men aller først må vi starte med opphavet til alt: Gud selv.

Les også

Gud er fullkomment rettferdig

Rettferdighet er altså et av nøkkelordene i Bibelen, og nevnes hundrevis av ganger. Og en av de mest grunnleggende sannhetene i Bibelen er at Gud er rettferdig (Rom 3,26; Sal 11,7). Både Moseloven, profetene og visdomslitteraturen i Det gamle testamentet gjentar dette i det evinnelige, og det når sitt endelige klimaks Jesu forkynnelse og soningsdød i Det nye testamentet.

En trofast Gud, uten svik, rettferdig og rettskaffen er han. (5 Mos 32,4)

Herren er god og rettskaffen. (Sal 25,8)

Kristendommen hviler altså på premisset om at Gud er fullkomment rettferdig. La oss se nærmere på hva det betyr.

For det første betyr det at Gud ikke bare har en rettferdighetssans slik vi mennesker også har. Nei, Gud er selve målestokken på rettferdighet. Gud er tvers gjennom rettferdig i sin natur og i sitt vesen.

Hva betyr så dette med et mer vanlig språk? Jo, det betyr at Gud ikke har integritet til å gjøre noe annet enn å behandle alle mennesker rettferdig (Sal 92,16; 5 Mos 32,4). Det betyr at han ikke kan se mellom fingrene på synd og overtramp mot andre mennesker. Han gjør ikke forskjell på folk, eller lar seg bestikke (5 Mos 10,17; Rom 2,11; Apg 10,34f). Det betyr at han er selve garantisten for rettferdighet, og at all urett, skjevhet, overgrep og synd skal gjengjeldes og rettes opp. Det strider mot hans integritet og vesen å la urettferdighet passere.

Dette er noe av essensen i det kristne håpet, nemlig at alt av misbruk, overgrep, krenkelser og urett som ikke har blitt ordnet opp i allerede, vil Gud ordne opp ved de dødes oppstandelse og Jesu gjenkomst. Gud vil hevne all urett (Apg 17,30-31), samtidig som han vil gjenopprette og fornye alle ting (Matt 19,28-29). 

Dette gir mennesker et framtidshåp uansett hvor mørkt og urettferdig livet ser ut, fordi evangeliet forkynner at Gud vil sørge for fullkomment rettferdighet. Og det ansvarliggjør alle med makt og innflytelse til å omvende seg og velge å stille seg på Guds side, og ta sin del i arbeidet med å bygge en rettferdig verden. Vel vitende om at Gud vil dømme verden med fullkommen rettferdighet.

Det var introen folkens! Neste episode går vi løs på hva Bibelen har å si om Justice – rettferdighet. Håper du er interessert i å sette deg inn i stoffet og følge med videre.

(Teksten er hentet med tillatelse fra Sennep.net)

Hør alle podkastene fra Bibelkvarteret her.

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!