Du leser:
Stephan Christiansen: Troserklæring om ekteskapets hellighet

Stephan Christiansen: Troserklæring om ekteskapets hellighet

Avatar photo

Kristne ledere, menigheter, predikanter og teologer som forlater Guds ord om ekteskapet og skaperordningen har blitt forgiftet av denne verdens ånd, de er blitt falske profeter som forfører Guds folk. Saltet mister sin kraft og duger ikke lenger til noe. 

Jeg tror at mennesket er skapt i Guds bilde, til mann og kvinne. 

Ekteskapet mellom mann og kvinne er hellig og innstiftet av Gud.

Mann og kvinne i ekteskap er kalt til å gjenspeile forholdet mellom Kristus og kirken. 

Å hevde at to av samme kjønn kan utgjøre et kristent akseptabelt parforhold er derfor blasfemi mot den levende Gud. Det er å omforme Gud i sitt eget bilde. 

Det finnes selvsagt bare to kjønn. Om millioner av mennesker påstår noe annet, er løgn fortsatt løgn, og sannhet fortsatt sannhet. 

Jeg tror at lærere, prester, pastorer og teologer skal bli strengere dømt enn andre. 

Forførere

Kristne ledere som hevder at samkjønnede par kan være medlemmer eller ledere i en kristen kirke, villeder og forfører Guds menighet og skal stå til ansvar for sin lære innfor den levende Gud på dommens dag. 

Kirkesamfunn og menigheter som åpner opp for diskusjoner og debatter om hvorvidt samkjønnede par kan være medlemmer, går imot Guds ordninger og gjør opprør mot Gud og hans hellige Ord. Disse menighetene vil splittes og rives i stykker, og dette skaper stor glede blant helvetes demoner.  

Teologer og bibellærere som hevder at man kan leve i en homofil eller lesbisk livsstil, samtidig som man er en kristen og medlem av en kirke, er selv blitt en del av frafallet i verden. De er blinde som veileder blinde, og begge faller i grøften. 

Teologer og pastorer som påstår seg å være bibeltro, konservative og åndsfylte, og som propaganderer for en ugudelig livsstil, sprer en destruktiv lære som aktivt må motarbeides. Det å møte vranglære med stillhet, er å stilltiende akseptere den i toleransens navn.

Avskaffer syndebegrepet

Bibelen beskriver all seksuell aktivitet utenfor ekteskapet mellom mann og kvinne som synd. 

Å hevde noe annet, er å heve seg over Gud selv. Å avskaffe syndsbegrepet vil hindre mennesker fra å vende om fra sine synder, og dermed forhindre mennesker fra å bli frelst fra evig fortapelse.    

Samboerskap blant kristne er en tilstand av permanent seksuell umoral. Å akseptere dette i menigheten er å aktivt gå imot Gud og hans ord. Kroppen er et tempel for Den hellige ånd. Den som har sex med noen utenfor ekteskap, driver hor med Guds tempel som er boligen for Den hellige ånd. 

Samboerskap blant kristne er en tilstand av permanent seksuell umoral. Å akseptere dette i menigheten er å aktivt gå imot Gud og hans ord

Ledere som møter lhbtq-invasjonen med stillhet vil til slutt kapitulere overfor den. 

Kristne ledere, predikanter og teologer som sier at kristne kan leve seksuelt sammen med noen av samme kjønn, eller være seksuelt aktive før eller utenfor ekteskap, har alliert seg med verdens ånd i å motarbeide Guds hellige kirke. 

Å påstå at det ikke er mulig å endre en lhbtq livsstil, er å erklære at Guds Ord ikke er sant. Bibelens ord om at «slik var noen av dere» gjelder fortsatt og kan ikke gjøres ugyldig av mennesker. 

Guds Ord er uforanderlig og evig, og den troen som en gang for alle er overgitt til de hellige, er den samme som for 2000 år siden, uansett hvilke trender, ideologier og strømninger som har påvirket menneskeheten de siste 10, 20 år.

Skaper forvirring

Et såkalt ekteskap mellom to av samme kjønn, er en juridisk, menneskeskapt forordning som ikke har noe med Guds skaperordning å gjøre. Det er en konstruksjon som skaper forvirring, og mennesket har med sine misvisende ord satt seg selv i Guds sted. 

Den forvirring og de teologiske skandaler som har rystet Skandinavia de siste årene, er et endetidstegn. «Som i Lots dager» er beskrivelsen av tiden før Herrens komme. Jesabel og Bileam er også navn som bibelen bruker som referanser for forførelser av seksuell art som skal kjennetegne endens tid. Jesabel forfører Herrens tjenere til å drive hor.

Bileam profeterte om Messias komme samtidig som han medvirket til å forføre Israel til å drive hor. Man kan ha en karismatisk teologi og samtidig gi etter for demoners lærdommer.

Den som er forført vet selvsagt ikke at man er forført. Det er det som er det forføreriske! 

Ethvert menneske skal møtes med verdighet og respekt. Ethvert menneske er skapt i Guds bilde. Men å endre bibelens lære for å kunne inkludere mennesker i det kristne fellesskapet, er å sage av den grenen man sitter på. Der denne tanken får feste seg, er det begynnelsen på slutten for den kristne kirke. 

Menigheten mister sitt kall 

Dersom sannhetene i Guds Ord om Guds forordninger for menneskelig seksualitet ikke undervises og forkynnes med tydelighet fra kirkens talerstol, opphører menigheten å leve i sitt kall som sannhetens støtte og grunnvoll, jordens salt og verdens lys. Å tenke at man ikke bør tale om noe som kan støte noen bort, er det motsatte av kjærlighet. Det er sannheten som setter oss fri. 

Vi må stå opp imot den forførelse som finner sted i barnehager og skoler. Jesus taler om de som forfører en av disse mine små. Det skjer nå, for våre øyne. Å la apatien råde og likegyldigheten ta over, er å akseptere at uskyldige barn indoktrineres i den radikale kjønnsideologien. Guds menn og kvinner må kjempe for sine barn før en hel generasjon forføres. Det er våre barn, ikke statens barn. 

Les også

Politikere som skaper lover der det er ulovlig å hjelpe og be for mennesker som selv ønsker å få veiledning i sin forvirring, har gått langt ut over sine fullmakter. De skal ikke adlydes.

Kristne har i alle tider stått i opposisjon til totalitære regimer og ugudelige ideologier. Vår tid er ikke et unntak. Kommunismen og dagens kulturelle marxisme har samme ateistiske opphav.

Saltet mister sin kraft

Når kristne ledere, predikanter og teologer kapitulerer for disse kreftene ved å gi etter for vranglære, allierer man seg med antikristelige synspunkter og blir til syvende sist redskaper for den onde. Lærde og kloke, men samtidig naive, blinde og forførte.  

Doktriner rundt ekteskap, kropp og seksualitet er ikke et isolert emne. Skaperordningen berører alt i vår tro. Vår tro skal overføres til neste generasjon. Vår tro skal eksporteres til nasjonene. Å kompromisse i disse spørsmål er å skape kaos i menigheten, å forvirre og forføre barn og ungdom og å spre falsk lære til jordens ytterste ende.  

Når kristne ledere, predikanter og teologer kapitulerer for disse kreftene ved å gi etter for vranglære, allierer man seg med antikristelige synspunkter og blir til syvende sist redskaper for den onde.

Kristne ledere, menigheter, predikanter og teologer som forlater Guds Ord om ekteskapet og skaperordningen har blitt forgiftet av denne verdens ånd, de er blitt falske profeter som forfører Guds folk. Saltet mister sin kraft og duger ikke lenger til noe. 

Det er mennesker som er brødre og søstre i troen, med mange gode egenskaper, som er hyggelige og greie, men som ikke forstår at deres teologi fører folk bort fra Gud. Her gjelder det å ikke selv bli forført! 

Menneskehetens håp

Jesus døde for våre synder. Han oppsto igjen og overvant døden. Når vi bekjenner vår synd og omvender oss, renser han oss, tilgir han oss, frelser oss og gjenoppretter oss. Dette er menneskehetens håp. 

Ja, vi ser alle «stykkevis og delt», men Guds Ord er ikke vanskelig å forstå. Vi kan ikke relativisere Skriftens ord fordi vi ikke kan påstå å ha den fulle innsikt i bibelen. Dersom jeg er utydelig der bibelen er tydelig, eller dersom jeg ikke våger å forkynne Skriftens ord av frykt for menneskers reaksjoner, da er jeg selv blitt en frafallen. Må frykten for Gud, være større i våre liv enn frykten for mennesker. 

Gud gi at dagens forkynnere ikke ender opp som forsagte og forsiktige, politisk korrekte kirkediplomater som ikke tør å konfrontere et menneske eller en mening! Gud forby at vi søker å være likt av alt og alle. 

«Dersom jeg ennå søkte å være mennesker til lags, da var jeg ikke Kristi tjener.» Slik lyder Herrens Ord. Herre, miskunn deg over oss. 

Det jeg har skrevet her, ville ha vært en selvfølge for kirken i Norge inntil for kort tid siden. 

Et enstemmig bispeutvalg uttalte så sent som i 1997 at å sidestille heterofilt samliv med homofilt samliv må betraktes som kirkesplittende vranglære. Guds Ord sier at det er «de som er innenfor vi skal dømme» – ikke de som er utenfor troen. De trenger å bli frelst!  

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!