Du leser:
Å lede seg selv: Lederskapets største utfordring

Å lede seg selv: Lederskapets største utfordring

Avatar photo

Del 1

Jesus både viste oss og fortalte hvor radikalt kompromissløse kristne ledere bør være når det gjelder å adlyde Guds ord.

Det gir tydelig retning i livet, og det gir vekst både i kvantitet og kvalitet. Mange ledere opp gjennom historien har sett det og brutt med den religiøse tradisjonen. Men noen år etter har den nye bevegelsen en lei tendens til selv å skli tilbake til det religøse. Derfor gjentar Jesus ofte at vi må våke og be for å ikke falle i fristelse.

Vi har aldri vært nærmere endetiden. Nå er det viktigere enn noen gang før at vi ser en ny generasjons ledere reise seg, ledere som skjønner seg på hvordan de kan stå løpet ut. De er de åndelig modne guttene og jentene, mennene og kvinnene som aldri slutter å vokse i fellesskap og kjennskap til Herren og gir det videre til trofaste medarbeidere som kan undervise andre (2 Tim 2:2). Slik fortsetter den guddommelige veksten for endetidsmenigheten.

Jeg skal gi noe av det jeg har lært om lederskap i disse første artiklene i Jesus People. Det er ikke veldig komplisert stoff, allikevel ganske utfordrende for den som har havnet i et religiøst spor. Jeg skriver like mye til meg selv, for jeg trenger også å være foranderlig og lærevillig hvis jeg skal fullføre løpet. Denne gangen har jeg tenkt å ta for meg «Å lede seg selv» og «Visjonært lederskap» som en start.

Å lede seg selv

Den største utfordringen når det gjelder lederskap er å lede seg selv. Paulus skriver mye om det gamle og nye mennesket i bl. a. i Rom 7 og 8, hvordan vi har en kamp mellom synden i det gamle mennesket og det Ånden vil i det nye. Så er det opp til oss å sørge for at vi er i Kristus og bli stående etter å ha overvunnet alt. 

Den viktigste delen  i selvledelsen er integritet og helhjertethet. 2.Krøn 16:9 «For Herrens øyne farer over hele jorden, så han kan styrke dem som helhjertet holder seg til ham.» Herren prøver hjertene og tankene våre. Og den som er hel, vil han støtte kraftig. Våre valg er gjennomsiktige for ham. Morgendagens ledere vil prioritere å jobbe med sin integritet. De tar verdslige tanker til fange under lydigheten til Kristus (2.Kor 10:4-5) og fokuserer på Kristi ord.

Løftene er sterke for den som er hel i sin ferd. Bare i Ordspråkene finnes det mange:  2:7-8, 21, 10:9, 29, 11:5, 20, 19:1, 20:7, 21:3, 22:11, 28:18. De er lydige i de små ting og går ikke forbi søppel på gulvet uten å ta det opp. De har ingen baktanker når de gjør en god gjerning. De tåler å bli baksnakket eller få en urettferdig behandling. De er de samme alene i ensomhet som de er i stort selskap. De forvalter sine ressurser på en måte som behager Herren (eiendeler, penger, tid, evner/gaver osv).

Jeg bruker mest tid på unge ledere, for de fleste av dem er fremdeles villige til å jobbe med seg selv. Vi alle har lest Rom 12:2 « Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fulkomne». Men grunnen til at vi som er i den litt eldre generasjon bærer lite frukt er kanskje at livet i Herren kveles av bekymringer, rikdom og nytelser. Vi er ikke radikale nok: Jesus ber oss om å hogge av det som frister oss til synd og sløvhet. 

Etter hvert som vi vokser til modenhet, er det fremdeles stadig nye ting som Herren ønsker at vi endrer på. Kanskje små, men viktige ting. Det er som å fly i tett formasjon med jagerfly. Pilotene må jobbe kontinuerlig med å holde posisjonen, små justeringer hele tiden. Ellers kan det ende i en ulykke.

Jeg har ofte vært utålmodig med Herrens løfter. Kommer ikke bønnesvaret snart? Men en som har lært å lede seg selv, stoler på Herren uansett hva som skjer. Hebr 6:12 «Da må dere ikke være likegyldige, men ha dem som forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovet». Så her er det alltid mye rom for å øve seg.

Til slutt har neste generasjons ledere lært seg å ydmykt gi Herren ære for enhver seier og fremgang i Guds rike. Veldig mange, meg inkludert, fristes til å bli betatt av posisjoner, titler og flotte resultater. Og en form for stolthet sniker seg inn på oss. Men Gud står de stolte imot, de ydmyke gir han nåde. Så dette er en felle fra fienden som binder hele menigheter på denne måten. Her må vi igjen være radikale og slippe ungdommen til. Det er nok av oppgaver til alle. Vi er alle tjenere.

Visjonært lederskap

«Uten åpenbaring (visjon) blir folket ustyrlig»(Ordspr 29:18). Jesus visste at han som Messias skulle bekrefte og gjennomføre dette visjonære lederskapet.

Jesus fortalte sin visjon i synagogen i Nasaret da han siterte Jesaja 61:1-2. Dette hadde Jesaja profetert over 700 år før Jesus var klar til å gjennomføre visjonen. Da han hadde gjennomført korsfestelsen, døden og oppstandelsen fra de døde, sa han at hadde fullført den gjerning du (Gud) ga meg å gjøre. Han nådde visjonens første mål. Det endelige mål kommer ikke før vi ser den nye himmel og den nye jord. Mye skal skje før det, beskrevet i Åpenbaringsboken, av Paulus, Jesus og profetene. 

Visjonen er altså ikke helt fullført, fordi nå er det vi troende som Jesus sender ut som sine disipler for å forkynne de gode nyhetene om Guds nåde ved frelsen i Jesus og demonstrere Guds rike her på jorden helt til Han kommer tilbake og henter oss, både levende og døde.

Da Jesus hadde dratt opp til sin Far i himmelen, måtte de vente med å forkynne og demonstrere Guds rike til de hadde fått Den Hellige Ånd. Det samme gjelder oss som tror. Uten Den Hellige Ånd er det umulig å gjøre noe for Herren. Egen kraft duger ikke. Ap gj 1:8 «Men dere skal få kraft i det Den Hellige Ånd kommer over dere.» Ånden kommer ikke normalt dalende ned i oss av seg selv, slik jeg trodde. Luk 11:13 «Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da Far i himmelen gi Den Hellige Ånd til den som ber ham!»

Han har skapt hver eneste en av oss for en hensikt: å leve og vokse i felleskap med Ham som skapte oss og gjøre Jesu gjerninger hver dag, ledet av Ånden. Siden vi alle er forskjellige, har han forskjellige veier for den enkelte av oss. Han gir oss gaver som vi skal utvikle. Han har også ferdiglagt og skreddersydd en plan for den enkelte av oss: Ef 2:10 «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Så blir det opp til hver enkelt av oss å finne ut hvordan vi skal bidra til at Guds visjon blir fullført i den lille tiden vi virker her på jorden. Felles for oss alle er at vi alle på vår måte skal vinne sjeler for himmelen. Ordren fra generalen er veldig klar: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler…»

Så vi kan og bør leve et målrettet liv slik Jesus har vist oss. Han kaller oss til å søke først Guds rike: Matt 6:33 «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg». Her handler det om å leve i tro, tro på at Gud holder sine løfter til oss. Vi blir hele tiden fristet til å sette oss selv først slik verden gjør, men vi er alle kalt til et radikalt forskjellig liv fra verden. Når vi tenker, tror og handler slik Jesus gjorde blir vi automatisk veldig annerledes. Våre visjoner og mål blir mirakelmål som er utenkelige for verden og våre prioriteringer blir også det samme. Slik må det være når vårt hjem er i himmelen hvor Gud er vår Far, Jesus vår konge, frelser og bror, og alle som gjør Guds vilje er vår familie.

En personlig visjon i Guds rike er alltid større enn det vi klarer selv i egen kraft og visdom. Årsaken til at Gud har skapt deg og meg er ikke at vi alene skal finne ut hva som var en smart visjon og målsetting for våre liv. Det er at vi i fellesskap med Gud skal se hva vi er kalt til å gjøre. Og når vi skal gjøre visjonen, må vi ledes av Den hellige ånd for å virke i hans kraft og visdom. 

Jo viktigere og større en visjon er, jo større og flere blir utfordringer vi må takle som ledere.

Involverer et team

Min erfaring er at dersom vi snakker om vår livsvisjon, vil denne normalt også involvere et team. Vi trenger å bli gode teamledere. Det kommer ikke av seg selv. I verden studerer de ledelse, de trener osv for å få de kvalifikasjonene som trengs. Vi som i tillegg har Den Hellige Ånd skulle være de beste teamlederne. Men jeg ser ofte eksempler på at kristne ikke tar seg «bryderiet» med å studere og trene på dette. Slik blir de i realiteten dårligere teamledere enn de som er i verden. 

Les også

Når jeg bygger et team, legger jeg vekt på følgende i teamet:

  • Enhet ved de samme grunnverdier, eierskap og visjon for teamoppgaven
  • Klare mål og planer for å nå dem
  • Alle bidrar med sine gaver og evner
  • Åpen kommunikasjon internt i teamet, alle vet hvem som gjør hva
  • Konfliktnivået holdes på et minimum

Som teamleder må jeg ha en positiv holdning til alle i teamet, være villig til å la meg forandre og vokse, det gjelder ånd, sjel og kropp, sterke relasjoner må bygges og ikke minst må jeg sørge for at nye ledere læres og trenes opp. Hvis teamet mislykkes med noe, tar jeg skylden. Hvis vi lykkes, får teamet alltid æren. Alle seire må feires.

En god leder i mine øyne er visjonsdrevet og målrettet, har gjennomføringskraft og får resultater, kan lede seg selv og bryr seg om mennesker, skjønner seg på de mellommenneskelige prosesser, er trygg nok på seg selv til å si: «følg meg» og ydmyk nok til å betjene andre, multipliserer sitt lederskap og har lært å prioritere sin dag for å ha kontroll på stressnivået nok til å stå livsløpet ut. 

Guddommelig kraft

En visjon har et veldig kraftig potensial i seg dersom lederen benytter seg av det. I Guds rike er det slik at ingen visjoner fra Gud lar seg gjennomføre uten Guds kraft, visdom og veiledning. Vi må lære oss å lede sammen med ham for å få den guddommelige gjennomføringskraften som han kaller oss til å demonstrere. Dette er kun mulig når vi lever i Jesus ved Den Hellige Ånd. Guds visjoner for oss bringer oss ofte utenfor vår komfortsone, men han lot ikke Peter drukne – heller ikke deg eller meg. 

En visjon er ment å skape enhet, for de kristne: enhet i Ånden. Når kristne ledere krangler, er det fordi kjøttet fortrenger Åndens stemme hos en eller flere. Slik har det vært fra begynnelsen av. «Prøv alt og hold fast på det gode» ( 1 Tess 5:21). Det gode kommer fra himmelen, det onde er alt det jordiske som vi er kalt til å la dø. Men selv en jordisk visjon har veldig stor kraft, illustrert ved byggingen av tårnet i Babel. Herren sa da: «Nå vil ingen ting være umulig for dem, uansett hva de bestemmer seg for å gjøre.» (1 Mos 11:6).

En visjon er et et fremtidsbilde, den kommer fra et behov som du ønsker av hele ditt hjerte å møte. Du er lidenskapelig opptatt av dette. Når visjonen  er gudgitt, vil den brenne i ditt hjerte, den skaper entusiasme både hos deg og de som er rundt deg. Det er viktig at teamet ditt får eierskap til den. Det får de ikke hvis du ikke brenner for å møte det behovet som visjonen dekker. Eierskap vil alle trenge når utfordringene kommer.

Jo viktigere og større en visjon er, jo større og flere blir utfordringer vi må takle som ledere. Nehemia erfarte dette da han skulle bygge opp igjen muren rundt Jerusalem (trusler, latter, falske tilbud, falske profetier, løgner, fysiske og psykiske angrep, forvirring, indre svakheter som konflikter og vantro etc). Men visjonen gir tro, autoritet og gjennombruddskraft. Og ikke minst utholdenhet.

Sann autoritet

Jesus underviste med sann autoritet, og en stor kristen leder gjør det samme. Han/hun utstråler retning og omsorg som peker mot visjones mål. Underveis vil en slik leder forandre sine teammedlemmer for alltid. Kristne ledere bør forankre sitt lederskap i sann autoritet: Tro, troverdighet, integritet, mellommenneskelig kompetanse,  ferdigheter, erfaring, utdanning, trening, disiplin osv. Mange bygger på falsk autoritet: posisjon, tittel, materielle ting, sjarm, evne til å manipulere, har ordet i sin makt osv.

Lederstilen bør også kunne varieres fra diktatur til demokrati alt etter hva som kreves av situasjonen. Diktatorisk lederskap er sjelden påkrevet og generelt lite egnet i det lange løp når du skal gjøre disipler som skal lære å tenke, høre fra Herren, gjøre selvstendige oppgaver etc. Men brenner det, er det krig hvor tidsbruken er vital eller det er snakk om liv eller død, må en god leder kunne gi klare ordrer for å redde liv. Jesus ga en god del ordrer for å redde mennesker fra den åndelige død. Det samme gjorde Paulus. Den nye generasjons ledere er brennende i ånden og vil formidle nåde, men også sannhet til rett tid.

Se kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!