Du leser:
Hvem er disse englene?

Hvem er disse englene?

Avatar photo

Hvem er egentlig disse vesenene som Bibelen kaller engler?

I julevangeliet hører vi at Maria, Jesu mo , og hennes slektninger Elisabeth og Sakarias får besøk av engelen Gabriel. Senere leser vi at hyrdene på marken møter en engel som taler til dem, og deretter en himmelsk hærskare av engler.

Det er noen som mener at englene først og fremst hører til i gamle testamentet i Bibelen, men faktum er at englene er omtalt i 60 av bibelens 66 bøker.

Englebesøk har til alle tider, helt siden jorden ble skapt og fortsatt i dag vært både vanlig og noe som forekommer hyppig.

Åndelige vesener

Engler er åndelige vesener som hører til i himmelen, en parallell virkelighet til det vi definerer som vår naturlige menneskelige verden. Englene kan bevege seg ned til jorden og inn i vår dimensjon. De kan besøke menneskene og vise seg for oss og kommunisere med oss.

Englene kan bevege seg ned til jorden og inn i vår dimensjon.

Barokkens kunstmalere har holdt oss til å tenke på engler som små tykke barn som svever rundt med pil og bue og fløyte. Dette er langt fra virkeligheten. Englene er mektige representanter som kan være utstyrt både med autoritet og makt

Heb 1, 7 sier at englene kan omdannes både til vind og ild. Andre steder beskrives de med vinger, og med et vakkert utseende.

Å møte en engel kan være en skremmende opplevelse, men Guds rike har ikke noe med frykt å gjøre (1 Joh 4, 18). Av denne grunn her er åpningsreplikken til flere av englene nettopp «frykt ikke», (Luk 1, 13 og 30).

Skapt på dag 7

Du husker kanskje historien om Jakob som fikk se himmelstigen i en drøm  (1 Mos 28, 12)? Jakob fikk se en portal der engler beveget seg opp og ned fra himmelen til jorden. Dette hører ikke bare til i den gamle pakt, Jesus sa selv til sine disipler at de skulle få se engler som stiger opp og stiger ned (Joh 1.51).

Det står skrevet i 1 Mos 2, 1 at Gud fullførte skapelsen av himmelen og jorden «med hele sin hær» på den syvende dagen i skapelsen, rett før Han innførte hviledagen. Det var trolig englehæren Han skapte denne siste dagen. 

Englene er skapt av Jesus – som ifølge Bibelen er skaperkraften i vår treenige Gud (Joh 1.10). Dette skjedde altså mens Jesus fortsatt var i himmelen, hos Gud, før Han ble sendt til jorden og født i en stall i Betlehem av jomfru Maria.

Paulus skriver følgende om Jesus i Kol 1, 16;«For i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham».

Flere typer engler 

Bibelen beskriver flere typer engler. De høyeste englene kalles erkeengler, de er betrodde engler og fremstår som lederskikkelser. I vår Bibel omtales englene Mikael og Gabriel som erkeengler. I apokryfe bøker kan vi også lese om en erkeengel ved navn Raphael. Gabriel kan du blant annet lese om i juleevangeliet i Luk 1. Det er han som forteller Maria at hun skal bli gravid med Guds sønn. Mikael beskrives blant annet i Daniels bok.

Andre engler du kan lese om i Bibelen er kjeruber. Kjerubene er voktere som ifølge Bibelen blant annet beskyttet inngangen til Edens hage. I Salomos tempel var det statuer av kjeruber som symboliserte beskyttelse av paktens ark (en hellig kiste). 

Satan var en salvet kjerub før han misbrukte Guds tillit og ble kastet ut av himmelen, jf Esek 28, 14 flg.

Tjenestegjør ved tronen

En tredje gruppe engler som beskrives i Bibelen er serafer. Serafer beskrives som engler som tjenestegjør ved Guds trone, jf Jes 6, 2. De må være svært betrodde engler som får lov å tjenestegjøre tett på Gud ved Hans trone.

De må være svært betrodde engler som får lov å tjenestegjøre tett på Gud ved Hans trone.

Noen engler har militære oppgaver. Mikael beskrives som en åndelig militær hærfører som deltok i et slag mot perserrikets fyrste i Dan 10, 13. I Josva 5, 13-15 møter Josva en militær engel som tilkjennegir seg som «Høvdingen over Herrens hær». Han dukker opp plutselig for Josva ved slaget om Jeriko. 

I 2 Kong 19, 35 kan vi lese om en engel som reddet kong Hiskia. Engelen tok livet av 185.000 soldater i fiendens hær om natten. I Sak 1, 11 kan vi lese om engler som patruljerer jorden for å opprettholde ro og orden.

Budbringere

Andre engler er budbringere – Som Gabriel – han som forteller Maria Jesu mor at hun skal bli med barn, samt hennes slektninger Sakarias og Elisabeth, som skal bli foreldre til Johannes døperen. Gideon får besøk av en budbringende engel i Dommerne 6.  I Sakarias 3.7 får ypperstepresten Josva en profetisk beskjed fra en engel.

Noen engler er beskyttende engler, eller «skytsengler». Det er nok disse vi har hatt besøk av når vi opplever å ha hatt «englevakt». Det er disse englene David beskriver i Sal 91, 11-12, og det var beskyttende engler som hentet ut Lot og hans familie før Sodoma ble ødelagt, jf 1Mos 19. 

Lovsangere

Andre engler tar seg av lovsang og lovprisning – som hærskaren som møtte gjeterne på marken når Jesu ble født, jf Lukas 2.9-14 og det er disse som synger lovprisning i himmelen, jf Åp 5, 11flg. 

Felles for alle er at de er tjenende ånder – noe Paulus presiserer i Heb 1, 14. Fordi de kun er tjenende ånder så har de ikke lov til å ta imot ære eller skryt fra mennesker. De skal gi Gud ære og utføre de arbeidsoppgavene de er satt til. Kravet til englers lojalitet og underordning kommer tydelig fram flere steder i Bibelen, for eksempel i Åp 19, 10, Gal 1.8. 

Englene har egen vilje

Likevel har de egen vilje, og de kan være ulydige – Bibelen forteller oss at noen engler er blitt straffet – og til og med kastet ut av himmelen. En av Guds favorittengler havnet i denne situasjonen. Han het Morgenstjernen, eller «Lucifer» på latin. Han beskrives med en fantastisk skjønnhet. Han var en salvet Kjerub med store heldekkende vinger, og trolig var han en av de vakreste englene som har eksistert.

Han beskrives også som svært pålitelig og ustraffelig frem til han opplever et syndefall, Esek 28, 14.flg. Jesaia kap 14 forklarer oss at han ble selvopptatt og korrupt og forsøkte å ta ære fra Gud. I Åp 12 beskrives det hele som et forsøk på statskupp i himmelen. Han ble kastet ut av himmelen og ned til jorden, og de englene som støttet ham ble kastet ut samtidig, jf Åp 12.9. Etter at Lucifer er kastet ut av himmelen blir han beskrevet som Satan, eller djevelen, Lukas 10.18. Han omtales senere av Jesus som «verdens fyrste» i Joh 14.30.

Etter at Lucifer er kastet ut av himmelen blir han beskrevet som Satan, eller djevelen

Ved å lese om kampen som foregår i himmelen mellom Gud og hans engler på den ene siden, og Satan og hans onde engler på den andre siden, så forstår vi at det ikke er bare på jorda det foregår en kamp mellom det gode og det onde.

Englene utsettes for fristelser, akkurat som oss mennesker, og de har anledning til å synde og å være ulydige mot Gud, akkurat som oss. Englene må på samme måte som oss velge å være lydige mot Gud, og velge å holde seg nær til Ham. Når Paulus i Ef 6, 12 beskriver «ondskapens åndehær» i himmelrommet så forstår vi at det er slett ikke alle engler som forholder seg til Gud på riktig måte.

Flere hundre millioner engler

Det er enorme mengder engler i himmelen. Åp 5 omtaler  «Myriader på myriader» som er en gresk beskrivelse av tallet 10.000. Dersom man forstår setningen som 10.000 x 10.000 så blir det 100 millioner. Sannsynligvis er det flere hundre millioner engler.

La oss gå tilbake til Maria – Jesu mor …… og Elisabeth – trolig en tante av Jesu mor Maria – og hennes ektemann Sakarias – som var prest i tempelet i Jerusalem

Opptakten til julevangeliet – Luk 1 – omhandler hendelsen der disse tre personene får besøk av erkeengelen Gabriel. Det er fascinerende å se hvordan disse tre reagerer på englebesøk.

Elisabeth og Maria reagerer med sterk tro, glede og takknemlighet. Elisabeth opplever at Gud gir henne gjenopprettelse for ufrivillig barnløshet. Maria er på sin side det rene skoleeksempel på ydmykhet og gudsfrykt. Hun sier «Se jeg er Herrens tjenerinne… Det skje meg etter ditt ord». Maria synger deretter en sang til Gud der hun sier «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud min frelser» 

Sakarias derimot – presten – han som virkelig burde være komfortabel med Guds nærvær, klarer ikke å tro på budskapet. Det er jo ikke slik at Sakarias ikke skjønner at han har fått besøk av en engel fra Gud. Han forstår at det står en engel foran ham, men han forstår ikke hvordan det kan være mulig at han og Elisabeth skal få barn når de er blitt så gamle.

Han styres av vantro idet han stoler mer på sin egen intelligens enn på Guds overnaturlige kraft, og han utfordrer profetien fra engelen. 

Engelen Gabriel

Men engelen Gabriel er ikke hvem som helst – han er en av sjefsenglene. Han har høy rang i himmelen og er ikke vant til å bli avvist av mennesker. Hans svar på Sakarias sin vantro er slagkraftig : 

«Jeg er Gabriel, som står for Guds åsyn»

Gabriel gir Sakarias en lekse i tro og gudsfrykt og han blir stum resten av svangerskapet til kona Elisabeth. Sakarias sitt problem er at han ikke gjenkjenner Guds stemme i engelens budskap. Han er trolig ikke så vant til det intime fellesskapet med Gud som kona hans Elisabeth og Maria – Jesu mor er.

Sakarias sitt problem er at han ikke gjenkjenner Guds stemme i engelens budskap.

Siden Bibelen er tydelig på at det finnes både gode og onde engler, så er det svært viktig at vi vet hvordan vi skal skille åndene fra hverandre. Vi ønsker kun og ha kontakt med de gode englene, som tjener Gud. Vi ønsker ikke å ha noe med mørkets engler- demonene – å gjøre.

Det viktigste verktøyet for å kjenne igjen Guds engler er å kjenne igjen Guds stemme, og Hans ord – som vi finner i Bibelen.

Gud og Hans engler vil aldri si noe til deg som går på tvers av det som står i Bibelen. Å kjenne Bibelens innhold er derfor helt avgjørende for den som ønsker å forholde seg til åndsmakter og engler. 

Les også

Jesus sier selv – i voksen alder – I Joh 10, 27 at   «Han er hyrden – at sauene hører Hans røst og at de følger Ham» 

Sakarias sin opplevelse av møtet med engelen Gabriel er en vekker for oss alle – vi må bruke tid sammen med Herren slik at vi vet hvordan Han tenker og taler til oss, det holder ikke å kun ha en religiøs tilnærming slik presten Sakarias hadde.

Gud sender en av sine øverste engler – Gabriel, til Sakarias og Maria. 

Det er nemlig to viktige barn som skal fødes. Det ene barnet er Jesus, det andre barnet er Johannes, senere omtalt som  «døperen».

At Jesus – Guds sønn er viktig – det forstår vi.

Men hva var det med Johannes som var så viktig at Gud sender sin erkeengel Gabriel ? Det følger av teksten i Luk 1, 17:

«Han skal gå foran ham i Elias’ ånd og kraft, for å vende fedres hjerter til barn og ulydige til rettferdiges sinnelag. Han skal berede for Herren et vel skikket folk». 

Berede vei for Jesus

Johannes skulle sørge for at du har gjort et forarbeid med folket som Jesus skulle betjene i kraft av å være Messias. Han var både lydig og handlekraftig, og profetien som Gabriel hadde fortalt hans foreldre blir bekreftet som oppfylt i Matt 3.5;

«Da drog Jerusalem og hele Judea og hele landet ved Jordan ut til ham og ble døpt av ham i elven Jordan, idet de bekjente sine synder».

Ved Jesu død og oppstandelse har alle som tror på Ham fått frelse og tilgang til Den Hellige Ånd. Paulus sier at Den Hellige Ånd flytter inn og tar bolig i mennesker som tar imot Jesus Kristus som herre og frelser.

Dermed har vi fått en Ånd på innsiden som taler til oss på Guds vegne, noe som gjør at Gud taler oftere og lettere med mennesker i dag enn i tiden før Jesus kom til jorda. Likevel har Han ikke sluttet å tale til oss ved bruk av engler.

Englene er rundt oss hele tiden. Paulus sier til Hebreene i 13.2;

«Glem ikke gjestfrihet! For ved den har noen hatt engler til gjester uten å vite det»

La oss gå tilbake til juleevangeliet…

Jesus fødes i en stall i Betlehem – så med ett kommer en ny budbringende engel, men denne gang er det gjeterne på marken som får høre budskapet. En frelser er født..

Fødselen skjer midt på natten – og de eneste som er våkne er gjeterne som har nattevakt over sauene…. Resten av Betlehem sover og aner ingenting. Det er ingen i Betlehem som vet at Messias fødes i denne stallen. Maria og Josef er alene, ingen venner, ingen kjente…

Englene på marken

Hadde det ikke vært englene på marken så kunne dette blitt en av de kjedeligste fødslene i Betlehems historie. Men Gud hadde andre planer – han hadde forberedt noe helt spesielt. Med ett kommer det nemlig en hær av engler som synger lovprisninger til Gud om Hans ære og fred på jorden….

Hvor mange engler det var i en «hærskare» vet vi ikke, men det må ha vært mange. Guds sønn, Jesus Kristus, frelseren er født. I Betlehem, og til glede for hele folket.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!