Du leser:
Jesu gjenkomst: Blir du med til himmelen?

Jesu gjenkomst: Blir du med til himmelen?

Avatar photo

Er du blant dem som er litt usikker på hva som skal skje når Jesus kommer igjen? Det trenger du ikke å være. Vel og merke om du kjenner han som skal komme, Jesus.

Da kan du glede deg til denne store hendelsen. Du skal møte en venn! Du skal møte han som kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Og som allikevel elsker deg.

Jesus lovte å komme tilbake

Da Jesus forberedte sin avskjed med disiplene, lovet Han å komme tilbake for å hente dem: 

I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, skal også dere være (Joh 14,2–3). 

Paulus beskriver det som skal skje på denne måten: 

For dette sier vi til dere med et Herrens Ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, på ingen måte skal komme i forveien for dem som er innsovnet For Herren selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra Himmelen. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren. Derfor skal dere trøste hverandre med disse ord (1 Tess 4,15–18).

De som er sovnet inn i troen på Jesus, skal stå opp iført herlighetslegemer, og de som lever når dette skjer, vil oppleve en forvandling når det naturlige legemet blir byttet ut med herlighetslegemet. Vi skal møte Jesus i skyen for alltid å være sammen med Ham. 

Seier og triumf

Alle som er sovnet inn i troen på Jesus sammen med alle troende som lever, vil bli med når Jesus Kristus kommer for å hente sine. Uten unntak! Tilhører du Jesus, blir du med! Du behøver ikke å ha nådd en viss vekst som kristen eller et visst stadium i modenhet. Selv røveren på korset er regnet med. 

Vi skal rykkes opp. Uttrykket som brukes på gresk forteller om hastverk. Vi vil fjernes fra jorden raskt, hurtig og med makt. Vi legger jorden bak oss og forenes med menighetens hode – Kristus. Og vi vil forenes med hverandre og se våre kjære igjen. Derfor kan vi, når vi står ved graven til en troende si: På gjensyn i oppstandelsen 

Vi vil fjernes fra jorden raskt, hurtig og med makt.

Men vårt borgerskap (hjemland) er i Himmelen, og derfra venter vi også med iver på Frelseren, Herren Jesus Kristus. Han skal forvandle vår forgjengelige kropp, så den blir likedannet med Hans herlighetskropp. Det skal Han gjøre ved den kraft som gjør Ham i stand til å underordne alle ting under seg selv (Fil 3,20–21).

Dette er hva vi som troens folk ser fram mot og venter på! Mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår Frelser, Jesus Kristus (Tit 2,13). 

Når vil det skje?

Slik jeg forstår Bibelen, kan Jesus komme når som helst. Etter at Israel fikk igjen landet som de en gang ble drevet bort fra, ser ikke jeg at det er noen profetier som må oppfylles før Jesus kommer for å hente den kristne menighet. 

På spørsmålet om når Jesus kommer igjen, er Bibelens svar: snart. Men det er ikke oss mennesker gitt å vite når dette vil skje. Vi skal heller ikke forsøke å regne det ut. Vi skal bare være rede til å møte vår Herre og Mester når Han kommer. 

Kristi domstol

Når Jesus Kristus henter sin menighet, skal alle troende inn for Kristi domstol. For vi skal alle fram for Kristi domstol, så enhver kan få igjen det som er gjort ved kroppen, etter det han har gjort, enten godt eller ondt (2 Kor 5,10).

Kristi domstol er knyttet til Kristi dag, som er betegnelsen på den dagen Jesus Kristus henter sin menighet. Det er Kristus selv som er dommeren. Han som elsker oss, som vi elsker og som kjenner oss best av alle: Så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den dagen (2 Tim 4,8). 

Alvoret beskrives klart: Da skal den enkeltes arbeid bli åpenbart, for dagen skal vise det, for den skal bli åpenbart med ild. Og ilden skal prøve den enkeltes arbeid og finne ut hvilken kvalitet det er av (1 Kor 3,13). 

Belønning

Resultatet er belønning eller tap av belønning: Hvis det verk han har bygd opp blir stående, skal han få lønn. Hvis hans verk brenner opp, skal han lide tap. Men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild (1 Kor 3,14–15).

Frelsen avhenger av tro, men belønningen avhenger av troskap. Hva vil så belønningen bestå av? Belønningen består av kroner. På gresk er det to ord for kroner. Det ene er diadem som betyr «krone» og som typisk bæres av en konge eller annen majestetsperson. Når Johannes beskriver Kristus som kommer igjen (Åp 19,12), og sier at det på Hans hode var mange kroner, brukes ordet diadem i flertall.

Frelsen avhenger av tro, men belønningen avhenger av troskap. 

Når Bibelen forteller om den belønningen vi som troende skal få ved Kristi domstol, brukes ordet stephanos, som kan oversettes med krans, og det kan se ut som om det er forskjellige typer kranser som deles ut, alt etter hva man skal belønnes for.

  • Den uforgjengelige krans blir gitt til dem som holder ut og fullfører løpet. 

Hver den som deltar i kappløpet, forsaker alt annet. De gjør det for å oppnå en forgjengelig krans, men vi gjør det for en uforgjengelig (1 Kor 9,25). 

  • Kransen av fryd og glede blir gitt til dem som vinner mennesker for Jesus. 

For hvem er vårt håp, vår glede eller kransen vi kan rose oss av? Er det ikke nettopp dere som skal stå foran Herren Jesus Kristus ved Hans gjenkomst? Dere er vår ære og glede (1 Tess 2,19–20). 

  • Rettferdighetens krone blir til dem som har holdt fast ved troen, både læremessig og i livsførsel og levd et liv i pakt med Ordet. 

Til slutt, så er det da gjort ferdig en rettferdighetens krone for meg, den som Herren, den rettferdige Dommer, skal gi meg på den dagen, ja, og ikke bare til meg, men til alle som har elsket Hans åpenbarelse (2 Tim 4,8). 

  • Livets krone blir gitt til dem som har holdt ut i prøvelser. 

Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har bestått prøven, skal han få livets krone, som Herren har lovt dem som elsker Ham (Jak 1,12).

  • Ærens uvisnelige krans blir gitt til dem som trofast har voktet og gitt mat til flokken, til Guds menighet. De pastorer, eldste og andre tjenestegaver som har gitt melk og fast føde ut fra Ordet: 

Vokt den Guds flokk som er blant dere, og gjør tjeneste som tilsynsmenn, ikke av tvang, men frivillig, ikke for uærlig vinnings skyld, men med iver, heller ikke som om dere er herskere over dem som er gitt dere, men ved å være forbilder for flokken. Og når Overhyrden åpenbares, skal dere få ærens uvisnelige krone (1 Pet 5,2–4). 

Andre Tessalonikerbrev

Andre Tessalonikerbrev inneholder flere viktige perspektiver når det gjelder endetiden og Jesu Kristi gjenkomst. I vers 2 står det enten Herrens dag eller Kristi dag, alt avhengig av hvilken bibeltekst man går ut fra. De eldste håndskriftene har Herrens dag og jeg legger til grunn at det bør leses som Herrens dag. 

Tessalonikerne hadde blitt brakt ut av fatning og rystet av et rykte om at Kristi dag, dagen da Jesus vil hente sin menighet allerede var kommet, og at de troende i Tessaloniki ikke var blitt med. Nå lå Herrens dag, den store og fryktinngytende foran. 

Les også

Frafallet 

Det er spesielt to uttrykk eller begrep som har blitt forstått ulikt blant bibelfortolkere. Her skal vi se på det første: For den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet (2 Tess 2,3).

Det greske ordet som er oversatt med frafallet, er apostasia, og kan oversettes med «frafall», «opprør», «forlate» eller «avreise». Det vil altså skje et frafall før den dagen kommer. Man tolker det som vil skje ut fra hvordan man forstår dette apostasia. 

De som forstår utrykket apostasia som «frafall» eller «opprør», peker på at det før Herrens dag vil skje et frafall fra troen. Flere steder, både i evangeliene og i brevene beskrives et religiøst og moralsk frafall i tiden før Herrens dag. Jesus og flere av apostlene beskriver det som skal skje.

Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi og hate hverandre. Mange profeter skal da stå fram og forføre mange. Fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst (Matt 24,10–13).

Ånden sier uttrykkelig at i de siste tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger. Det skjer ved løgneres hykleri, ved slike som har fått brennemerket sin egen samvittighet. (1 Tim 4,1)

De som forstår utrykket apostasia som ‘å forlate’ eller ‘avreise’, ser i dette menighetens bortrykkelse. 

Jeg er av den oppfatning at den første tolkning av uttrykket apostasia har best støtte i den samlede beskrivelsen av endetiden, uten at dette på noen måte rokker ved troen på at Jesus Kristus vil hente sin menighet før Herrens dag. 

Den som holder igjen 

Det andre uttrykket i andre Tessalonikerbrev står i kapittel 2 vers 6 og 7. 

Nå vet dere hva som holder igjen, for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen, skal bli tatt bort. 

Hva eller hvem er det som holder igjen? Det har vært mange tolkninger av dette avsnittet, og forståelsen av hva eller hvem som holder igjen har vært mange. 

Denne tidsalder er på en særlig måte Den hellige ånds tidsalder. Etter at Den hellige ånd kom på pinsedagen og tok bolig i de troende, har Han vært virksom på en måte som er annerledes enn noen gang tidligere.

Menighetens tidshusholdning begynte da Ånden kom på pinsedagen, og vil avsluttes med at Ånden blir tatt ut av veien i menighetens bortrykkelse. Selv om Den Hellige Ånd er allestedsnærværende som en del av den treenige Gud, vil Hans unike relasjon med menneskene opphøre når menigheten hentes. 

Den hellige ånd har nå en helt spesiell tjeneste i verden. Han skal overbevise om synd, rettferdighet og dom (Joh 16,8). Dette gjør Han alene. I tillegg bor Ånden i enhver troende. Dermed er menigheten og den enkelte troende også en del av denne makt som hindrer den lovløse fra å komme. 

Bli med til himmelen!

Når Jesus kommer, er det din og min Frelser som kommer igjen. Vi skal oppleve en triumferende oppstandelse fra de døde og få herlighetslegemer. Hans menighet vil hentes til himmelen i triumf. Han som løste syndeproblemet da Han døde på korset, har makt til å frelse alle som tror. Jeg gleder meg til den dagen vi skal se at himmelen blir full! Hvilket håp vi har! 

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!