Du leser:
Fundament i troen: Dåp – del 1

Fundament i troen: Dåp – del 1

Avatar photo

Dåp i vann er en bekjennelseshandling for alle som kommer til tro på Jesus. Ved den bekjenner den troende offentlig at han ikke lenger vil leve for seg selv, men leve for Jesus.

Dette vises symbolsk ved at han regnes som død fra synden og fra sitt eget liv, blir begravet i dåpsvannet, og står opp igjen for å leve et nytt liv sammen med Jesus. Ved dette bekjenner også den som døpes at Jesu død, begravelse og oppstandelse gjelder for ham.  Det er slutt på det gamle livet. Heretter er det bare det nye livet i Kristus som betyr noe og som skal leves ut.

Dåpen er en guddommelig befaling.

Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde og vist seg for disiplene flere ganger, fòr han til himmelen. Det siste han sa til dem, er det som vi ofte kaller misjonsbefalingen:

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord.  Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler  idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt t dere.  Matt 28,18-20.

Her sier Jesus i ganske klare ordelag at de kristnes oppgave her i verden, er å nå ut over hele jorden og forkynne evangeliet, og gjøre mennesker til disipler av Jesus, og lære dem å holde alt det Jesus har befalt.

Det å være en Jesu disippel betyr å gjøre det som Jesus har sagt, eller for å si det med andre ord; En disippel er en som er disiplinert av Jesus og av Guds ord.  Sammen med befalingen om å gjøre alle folkeslag til disipler kommer også befalingen om å døpe.

De som kommer til tro på Jesus skal la seg døpe, som et tegn på, og en offentlig bekjennelse på, at de heretter tilhører Jesus og er underlagt hans disiplin.  Dåpen er altså en erklæring innfor Gud og mennesker at den døpte fra nå av, er en Jesu Kristi disippel – noe som igjen betyr at han til enhver tid kommer til Jesus for å høre hva Han har å si. For så å gjøre etter det.

For den som mener alvor med å følge Jesus, er derfor dåpen ikke bare en frivillig sak, men det er en befaling fra Gud og en nødvendighet for å komme videre med Jesus. Det kan sammenlignes med det å ha mottatt en sjekk. Den som har fått sjekken må selv undertegne den for å få nytte av den.  Noen innvender kanskje at de kjenner noen kristne som ikke er døpt og som lever som gode kristne.  Imidlertid er det slik at manglende vilje til å la seg døpe, viser egentlig en manglende vilje til å følge Jesus fullt ut. Så derfor vil en overgivelse også på dette punkt, føre til at de som eventuelt måtte leve sterkt for Gud uten å ha blitt døpt, vil kunne leve enda sterkere for Gud etterpå.

I  Mark. 16,15-16 ser vi  også  at det er en klar sammenheng mellom evangeliets forkynnelse og dåpen.  Her kommer det også tydeligere frem enn i misjonsbefalingen,  at det er den som er kommet til tro på Jesus som skal døpes, for det er den som tror og blir døpt som skal bli frelst. Det står slik:

«Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alle mennesker.  Den som tror og blir døpt skal bli frelst.»

Vi forstår altså at dåpen er en del av menighetens helhetlige oppgave som vi i hovedsak kan si består av tre deler:

  1. Forkynne evangeliet for alle folk og folkeslag.
  2. Døpe dem som kommer til tro.
  3. Lære dem å holde alt det Jesus har befalt. (Gjøre dem til disipler)

Jesus selv ble døpt.

Ved Jesu første komme ble det utsendt fra Gud en mann som skulle rydde vei for Herren. Det var Johannes. Hans hovedoppgave var å forkynne omvendelse fordi himmelrikets komme var nær og døpe dem som bekjente sine synder. Dåpen var en så fremtredende del av hans tjeneste at han ble kalt Johannes døperen. De som angret sine synder ble døpt av Johannes.  Derfor ble også Johannes svært forundret da Jesus kom en dag og ville bli døpt, for Jesus hadde ingen synder å bekjenne i motsetning til alle de andre.  Vi leser om dette i Matteusevangeliet:

Les også

 Matt 3,13-17.

«Da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham.  Men Johannes ville hindre ham og sa: ‘Jeg trenger å døpes av deg, og så kommer du til meg!’ Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje.  Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due.  Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag.»

Jesus hadde ingen synder å bekjenne, likevel lot han seg døpe med en dåp som var beregnet for dem som bekjente sine synder. På den måten identifiserte han seg fullt ut med det syndige mennesket, slik at han selv måtte smake syndens lønn som er døden. Jesu dåp var startskuddet på hans tjeneste. Ved dette erklærte han, at han var kommet for å ta på seg menneskenes synder.

Han som ikke selv hadde noen synd, ble gjort til synd for oss og måtte derfor dø i vårt sted. Dette er selve kjernen i evangeliet. Og det er dette Jesu dåp symboliserer. Han identifiserer seg med sin tjeneste, tar på seg våre synder og blir døpt i vårt sted og bekjenner faktisk våre synder som sine, enda han selv ikke hadde noen synd. Dåpen symboliserer egentlig en dom over synden.  I dette tilfellet – ikke Jesu synder for han hadde ingen, men våre synder. 

Det er derfor Jesus sier at all rettferdighet vil bli oppfylt når han blir døpt. For det er når han tar på seg synden i menneskets sted, at all rettferdighet blir oppfylt. Da blir nemlig Guds kjærlighet til oss syndere rettferdiggjort. Når synden er sonet, kan Gud utøse sin kjærlighet over mennesket uten å bryte med rettferdigheten. Det vil si uten å komme i strid med seg selv, fordi han selv er fullkomment rettferdig.

Jesu dåp var altså innledningen til hans tjeneste og hans aksept til Faderen overfor den oppgave han var kalt til: Nemlig å ta på seg menneskets synd, gå i døden i menneskets sted, bli begravet, og stå opp igjen til evig liv. Dette er selve det åndelige innholdet i Jesu dåp.

© 2023 Jesus People.

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!

Få en ukentlig dose med inspirasjon

Abonner for å motta inspirasjon rett i innboksen din.
Bli inspirert daglig!